Hindske jezične vježbe 2

Syllabus: Hindske jezične vježbe 2

Naziv kolegija: Hindske jezične vježbe 2

Ime nastavnika: Višnja Grabovac

ECTS: 2

Status: obvezni

Oblik nastave: vježbe

Cilj kolegija: Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, uvježbavanje jezičnih struktura, usvajanje gramatičkoga gradiva

Sadržaj kolegija:

Tijekom semestra biti će obrađeno gradivo iz udžbenika Hindi – A complete course for beginners (autor: Sunil Kumar Bhatt) od šeste do desete cjeline. Svaka će cjelina biti proširena pismenim i usmenim vježbama i dodatnim tekstovima.

Nastavne jedinice:

Na tržnici – trajno sadašnje vrijeme, kosi padež osobnih zamjenica, direktni i indirektni objekt, glagoli željeti, trebati, sviđati se

U gradu – traženje pomoći, savjeta, glagoli moći i znati, imperativ

Trajno prošlo vrijeme, glagol imati, neodređene zamjenice

Telefonski razgovor – dani u tjednu, nazivi mjeseci, buduće vrijeme

Na putovanju – gotovo sadašnje vrijeme, prijelaznost glagola, agentivna konstrukcija

Kod liječnika – složeni glagoli, prilozi, dativne konstrukcije, glagoli trebati, željeti i morati

Studentske obveze: redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi, usvajanje vokabulara i jezičnih struktura, pisanje domaćih zadaća

Način provjere znanja: kolokvij, diktat, pismeni i usmeni ispit