Novoindijsko jezikoslovlje

Naziv kolegija: Novoindijsko jezikoslovlje

Naziv studija: Diplomski studij indologije

Ime nastavnika: Katarina Katavić

Status kolegija: izborni

Oblik nastave: seminar

Trajanje: 1 semestar

ECTS: 3

Jezik: hindski i hrvatski

Ciljevi: utvrditi znanje hindske gramatike, usvojiti novi vokabular, poboljšati vještinu govora, slušanja, čitanja i pisanja, biti upućen u aktualna događanja u Indiji.

Metode: čitanje tekstova (uglavnom novinskih članaka), rasprava o pročitanome, pisanje sažetaka i eseja, gledanje filmova i vijesti, vježbanje gramatike kroz zadatke.

Studentske obveze: redovito pohađanje nastave, pisanje zadaća, aktivno sudjelovanje na nastavi, na kraju semestra usmeno izlaganje.

Literatura:

Matišić, Zdravka (1996.), Elementi hindske gramatike, Zagreb.

Pořizka, Vincenc (1972.), Hindština / Hindi Language Course, Praha.

McGregor, R. Stuart (31995.), Outline of Hindi Grammar, Oxford.

McGregor, R. Stuart (1993., 1997.), Oxford Hindi – English Dictionary, Oxford, Delhi.

Hindi WordNet, <http://www.cfilt.iitb.ac.in/wordnet/webhwn/wn.php>.