Elementi hindske gramatike 2

Elementi hindske gramatike 2

Naziv studija: Indologija
Ime nastavnika: Goran Kardaš
Naziv kolegija: Elementi hindske gramatike 2
Status kolegija: obvezatni
Oblik nastave: predavanje
Broj ECTS bodova: 3
Ciljevi kolegija: Dati studentima osnove hindske gramatike kako bi na višim godinama samostalno mogli prevoditi različite tipove hindskih tekstova.
Sadržaj kolegija:Nastavlja se s izlaganjem osnovnih elemenata hindske gramatike, finitni glagolski oblici, infinitni glagolski oblici, glagolski načini, složeni glagoli, te elementi hindske sintakse u mjeri u kojoj se ova pojavljuje u tekstu kojega se bude čitalo u drugoj polovici ljetnoga semestra.
Studentske obveze: redovito pohađanje nastave, redovno pisanje zadaća, na kraju godine polaganje usmenog i pismenog ispita.

Raspored rada (po tjednima):

1.

ponavljanje agentivne konstrukcije, provjera znanja gradiva iz proteklog semestra, uvod u prošlo vrijeme

2.

negotovo prošlo vrijeme, gotovo prošlo vrijeme, trajno prošlo vrijeme

3.

provjera zadaće, pripovjedna vremena, rad na primjerima

4.

provjera zadaće, buduće nesloženo vrijeme, i prezumptivi (negotovi, gotovi, trajni)

5.

provjera zadaće, konjunktiv (nesloženi, negotovi, gotovi, trajni), tvorba nepravilnih konjunktiva.

6.

 provjera zadaće, imperativ, pasiv i pasivna konstrukcija, kauzativni glagoli

7-15.

čitanje hindskog teksta po izboru nastavnika. Složeni glagoli i elementi hindske sintakse analizirat će se kako se ovi budu pojavljivali u tekstu, a od studenata će se zahtijevati da ih u cijelosti usvoje. Posebno će se skretati pozornost na semantiku složenih glagola i njihovu ekspresivnost, te na gradnju hindske zavisno-složene rečenice (vremenske, pogodbene, objektne, uzročne i sl.).

Osnovna literatura:
Matišić, Zdravka (1996.), Elementi hindske gramatike, Zagreb.
Pořizka, Vincenc (1972.), Hindština / Hindi Language Course, Praha.
McGregor, R. Stuart (/3/1995.), Outline of Hindi Grammar, Oxford.
McGregor, R. Stuart (1993., 1997.), Oxford Hindi – English Dictionary, Oxford, Delhi.

Dodatna literatura:
Kelogg, S. H. (/1/1865., /5/1975.), A Grammar of the Hindi Language, London.
Scholberg, H. C. (1940.), Concise Grammar of the Hindi Language, Oxford.
Bender, S. E. (1967.), Hindi Grammar and Reader, Philadelphia.
Nespital, Helmut (1989.), Verbal Aspects and Lexical Semantics in Indo-Aryan Languages: The Typology of of Verbal Expression (“Compound Verbs”) and their Relation to Simple Verbs, u: Studien zur Indologie und Iranistik 15, str. 159-196.
Nespital, Helmut (1997.), Dictionary of Hindi Verbs, str. iii – xviii, Allahabad.
Beskrovnyj (ur.) (1972.), Hindi – russkyj slovar’, I – II, Moskva.
Chaturvedi, M. & Tiwari, B. N. (1975.), A Practical Hindi-English Dictionary, Delhi.