Indijska književnost

Naziv kolegija: Indijska književnost 1, 3, 5

Nastavnici: Višnja Grabovac, Ivan Andrijanić

ECTS bodovi: 3

Jezik: hrvatski

Trajanje: zimski semestar

Status: obvezatan za studente 2.-4. godine preddiplomskog studija indologije

Oblik nastave: dva sata predavanja tjedno

Cilj kolegija: Upoznavanje studenata s buddhističkom izvankanonskom književnošću na  srednjo- i staroindijskom jeziku, zatim s jinističkom, sanskrtskom pripovjedačkom književnošću kao i s klasičnom indijskom književnošću – pjesništvom. Pristup je književno povijesni unutar pojedinog žanra. Kako bi studenti bolje upoznali pojedine književne oblike nastavnici će im prirediti primjere za čitanje (u prijevodu) iz pojedinih književnih razdoblja koji će se na satu tumačiti.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij je jedan od šest kolegija koji obuhvaćaju prikaz povijesti indijske književnosti, vedske, buddhističke, epske, klasične, tako i one na novoindoarijskim jezicima.

Sadržaj kolegija:

 1. tjedan: rani post-kanonski tekstovi s posebnim osvrtom na Milindapañhu (Grabovac)
 2. tjedan: ceylonske kronike (Dīpavaṁsa i Mahāvaṁsa); Buddhaghosa. (Grabovac)
 3. tjedan: buddhistička književnost na hibridnom i klasičnom sanskrtu (Mahāvastu, Lalitavistara, Buddhacarita) (Grabovac)
 4. tjedan: Jinistička književnost. (Andrijanić)
 5. tjedan: Sanskrtska pripovjedačka književnost I: Pañcatantra. (Andrijanić)
 6. tjedan: Sanskrtska pripovjedačka književnost II: (Guṇāḍhya: Bṛhatkathā; Buddhasvāmin: Bṛhatkathāślokasaṃgraha; Kšemendra: Bṛhatkathāmāñjarī; Somadeva: Kathāsaritsāgara; anonimna narativna djela:  Vetālapaṃcaviṃśaṭikā; Siṃhāsanadvātriṃśikā; Śukasaptati). (Andrijanić)
 7. tjedan: Uvod u kāvyu – definicija klasične indijske književnosti kāvye; bitna obilježja kāvye; pjesnik kavi; svjetovna književost kāvye i njezine teme. (Andrijanić)
 8. tjedan: Klasifikacija – prikazi indijskih i suvremenih klasifikacija; pokušaj određenja kronologije kāvye. (Andrijanić)
 9. tjedan: Laghukāvya (pjesništvo malih oblika) – Muktaka (sadržajno cjelovita pjesma u jednom  stihu). (Andrijanić)
 10. tjedan: Hāla: Sattasaī. (Andrijanić)
 11. tjedan: Bhartṛhari:  Śatakatraya; primjeri iz Nītiśatake, Śṛṇgāraśatake i Vairāgyaśatake. (Andrijanić)
 12. tjedan: Amaru: Amaruśataka i ostali autori laghukāvye. (Andrijanić)
 13.  tjedan: Ṛtusaṃhāra; Sandeśakāvya / Dūtakāvya: Kālidāsina Meghadūta. (Andrijanić)
 14. tjedan: Mahākāvya: Kālidāsa (Kumārasambhava; Raghuvaṃśa). (Andrijanić)
 15.  tjedan: Religiozno pjesništvo: Jayadevina Gītagovinda i ostali oblici laghukāvye. (Andrijanić)

Način polaganja ispita: usmeni

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Od studenata se očekuje redovito pohađanje nastave i aktivna uključenost koja se treba izraziti aktivnim sudjelovanjem u nastavi putem postavljanja pitanja o temi predavanja. Početak sata bit će posvećen kratkoj rekapitulaciji gradiva iz proteklog sata pri čemu se od studenata očekuje aktivno uključivanje. Konačna ocjena temeljit će se na evaluaciji individualnog rada, na pismenoj provjeri znanja te na uspjehu na ispitu.

Obvezatna literatura:

 • Ježić, Mislav: Amarukina stotina: Stotina prizora ljuvenih. Zagreb: ArTrezor naklada, 2011. str. 15-151.
 • Katičić, Radoslav: Stara indijska književnost. Zagreb: Nakladni zavod MH, 1973.

Dopunska literatura:

Izbor iz prijevoda književnih djela studentima će na nastavu donositi nastavnici.

 • Basham, A.L.: The Wonder that was India, Grove Press, New York, 1959., str.415-432: Classical Sanskrit Poetry.
 • Glasenapp, Helmuth von: Die Literaturen Indiens: von ihren Anfangen bis zur Gegenwart, A.Kroner Verlag, Stuttgart, 1961., str.188-232.
 • Gönc Moačanin, Klara: Apologija koja to nije: Rabīndranāth Tagore kao romanopisac i sanskrtska prozna tradicija, Književna smotra 54-55, 1984., str.42-48 ili u Sahṛdaya – Književno putovanje sa srcem u Indiju, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 1996., str.109-114.
 • Gönc Moačanin, Klara: Posvećenost riječi i uloga sjećanja u indijskoj knjižvnosti u Sahṛdaya – Književno putovanje sa srcem u Indiju, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 1996., str.11-26 > posebno str.20-24.
 • Ježić, Mislav: Čitanje klasičnog indijskog teksta – Daṇḍin, Forum, 12, 1975., str.1084-1099.
 • Ježić, Mislav: Izbor pjesama iz Amaruove Stotine, Književna smotra, 30, 1978., str.59-64.
 • Keith, A. Berriedale: A History of Sanskrit Literature, Oxford University Press, Oxford, 1960.
 • Keith, A. Berriedale: Classical Sanskrit Literature, Y.M.C.A.Publishing House, Calcutta, 1958.
 • Lienhard, S.: A History of Classical Poetry: Sanskrit-Pali-Prakrit, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1984.
 • Macdonell, Arthur A.: A History of Sanskrit Literature, Motilal Banarsidass, 1976. (1.izd.1899.) >  str. 268-291 + str.312-326
 • Warder, A.K.: Classical Literature u A Cultural History of India, edited by A.L.Basham, Oxford University Press, Delhi, 1989., str. 170-196.
 • Winternitz, Moriz: Geschichte der indischen Literatur, Bd.3, K.F.Koehler Verlag, Stuttgart, 1968. (1.izd.1920.), str.1-160  + str.265-376