Osnove sanskrtske gramatike 1

Osnove sanskrtske gramatike 1

Naziv studija: Preddiplomski studij indologije
Ime nastavnika: dr. sc. Ivan Andrijanić, doc
Naziv kolegija: Osnove sanskrtske gramatike 1
Status kolegija: obvezatni
Oblik nastave: predavanja i vježbe (2/1)
Broj ECTS bodova: 5
Ciljevi kolegija: Stjecanje jezičnih kompetencija za čitanje jednostavnijih sanskrtskih tekstova te za poredbeno proučavanje sanskrta.
Sadržaj kolegija: Elementi sanskrtske gramatike jesu kolegij koji se sastoji od predavanja i vježaba; daje pregled fonologije, morfologije i sintakse sanskrta, te uvježbava znanje prvo na uzorcima rečenica, a zatim na jednostavnijim tekstovima.

Studentske obveze: redovito pohađanje nastave, redovno pisanje zadaća, polaganje kolokvija tijekom semestra i ispita na kraju semestra. Ispit je na kraju prvog semestra kraći usmeni. Ocjena se dobiva na kraju drugog semestra.

Raspored rada (po tjednima):
1. Sanskrt u kontekstu razdiobe jezičnih porodica. Povijesni podaci o dolasku Arijaca na indijski potkontinent s obzirom na jezični razvoj. Proučavanje sanskrta u Indiji, u Europi i na našem Sveučilištu.

2. Općenito o uporabi pisma u staroj Indiji. Najstariji pisani spomenici. Mediji na kojima se zapisivalo. Podrijetlo i pregled devanagarskog pisma.

3. Načini pisanja suglasnika i samoglasnika na različitim položajima u rečenici. Pregled glasovnog sustava s artikulacijsko-akustičkim osobinama glasova.

4. Prijevojni stupnjevi i glasovne promjene samoglasnika.

5. Izvanjski sandhi – glasovne promjene na spojevima riječi.

6. Unutrašnji sandhi – glasovne promjene pri tvorbi riječi.

7. Osnove deklinacije – pregled osnovnih padežnih nastavaka i podjela deklinacijskih paradigmi.

8. Deklinacija (imenice i pridjevi) osnova na samoglasnike 1.

9. Deklinacija (imenice i pridjevi) osnova na samoglasnike 2.

10. Osnove konjugacije – uvodni pregled glagolskih oblika i tvorbenih postupaka. Pregled konjugacijskih nastavaka.

11. Prezentski sustav – 10 načina tvorbe prezentske osnove i vremena i načini koji se od nje tvore.

12. Deklinacija (imenice i pridjevi) osnova na suglasnike 1.

13. Deklinacija (imenice i pridjevi) osnova na suglasnike 2.

14. Konjugacija – perfekt i futur.

15. Zamjenička deklinacija 1 (lične i pokazne zamjenice).

Sva predavanja popraćena su i odgovarajućim vježbama, mahom iz priručnika Elementarbuch der Sanskrit Sprache A. F. Stenzlera.

Osnovna literatura:
Stenzler, Adolph Friedrich (1869, /18/1995.), Elementarbuch der Sanskritsprache, Breslau, 18Berlin – New York. Hrv. prijev. 17. izd. Krešimir Krnic, Sanskrtska početnica, Zagreb.
Macdonell, Arthur Anthony (31927., pretisci od 1950. do danas), A Sanskrit Grammar for Students, Oxford, Delhi.

Dodatna literatura:
Monier-Williams, Monier (1899., pretisci do danas), A Sanskrit-English Dictionary, Oxford.
Burrow, T. (1955., 32001.), The Sanskrit Language, London, 3Delhi.
Whitney, William Dwight (1889., 12th issue 1971., pretisci do danas), Sanskrit Grammar, Cambridge MA.
Whitney, William Dwight (1885., pretisak 1963. i d.), The Roots, Verb-Forms and Primary Derivatives o the Sanskrit Language, New Haven, Delhi.
Renou, Louis (1996.), Grammaire sanscrite, Paris.
Morgenroth, Wolfgang (1985.), Lehrbuch des Sanskrit, Leipzig.