Hindski seminar – niži 1

Hindski seminar – niži 1

Naziv studija: Preddiplomski studij indologije
Ime nastavnika: Krešimir Krnic
Naziv kolegija: hindski seminar – niži
Status kolegija: obvezni
Oblik nastave: seminar
Broj ECTS bodova: 2

Seminar je namijenjen studentima druge godine indologije. Prvih nekoliko sastanaka seminara čitat će se jednostavniji tekstovi prilagođeni studentima koji su tek svršili osnove gramatike i svladali osnovni rječnik. Dalje će se tijekom semestra čitati po četiri kraće priče (5 do 6 stranica po priči) uz redovite provjere svladavanja vokabulara i sintaktičkih konstrukcija. Od polaznika se očekuje da za svaki sastanak seminara samostalno kod kuće pročitaju oko tri stranice hindskog teksta koji potom na sastanku seminara čitaju, gramatički analiziraju i prevode na hrvatski. Također se očekuje usvajanje obveznog rječnika, tj. učenje riječi napamet, što će se također provjeravati i vrednovati na seminaru.
Za uspjeh na seminaru, vrednovat će se:

  1. nazočnost na seminaru
  2. aktivnost u radu seminara
  3. završni kolokvij koji se sastoji od prijevoda i pismenog testa.

Izbor priča koje će se u seminaru čitati polaznici će dobiti od nastavnika na početku semestra, a tekstovi će biti dostupni i na sustavu za učenje na daljinu Omega..

Referentna literatura:

Matišić, Zdravka (1996.), Elementi hindske gramatike, Zagreb.
Pořizka, Vincenc (1972.), Hindština / Hindi Language Course, Praha.
McGregor, R. Stuart (31995.), Outline of Hindi Grammar, Oxford.
McGregor, R. Stuart (1993., 1997.), Oxford Hindi – English Dictionary, Oxford, Delhi.