Mislav Ježić

ŽIVOTOPIS

Rođen 1952. u Zagrebu. Svršio Klasičnu gimnaziju 1970. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekao 1977. diplome profesora indologije i filozofije, te 1978. profesora opće lingvistike i grčke filologije. 1983. obranio doktorsku disertaciju pod naslovom Problemi egzegeze rgvedskih himana.

Od 1978. radio je kao asistent na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, od 1984. kao docent, a od 1992. kao izvanredni profesor. Od ožujka 1998. u zvanju redovitoga profesora; potvrđen od Senata 5. 5. 1998. A 14. srpnja 2003. na sjednici Fakultetskoga vijeća izabran u trajno zvanje redovitoga profesora.

Na fakultetu predstojnik je Katedre za indologiju. Na indologiji predaje staroindijski jezik i književnost, staroiranski, indijske religije, indijsku filozofiju, a povremeno i srednjoindijski i hindski. Na postdiplomskom studiju lingvistike u Zagrebu predaje predmet “Lingvistika i filologija”. Na postdiplomskome studiju lingvistike u Zadru predavao je “Uvod u indoeuropeistiku”.

Kao pročelnik Odsjeka 1991.-1995. uveo je studije turkologije i hungarologije i osnovao Katedru za računalnu lingvistiku. G. 2004. dobio je zadaću da kao predstojnik Katedre za sinologiju (o. d.) organizira trogodišnji slobodni studij sinologije i radi na razvoju cjelovitoga studija sinologije na Fakultetu.

Od 1991.-2003. bio je predsjednik je Hrvatske paneuropske unije, otada je počasni predsjednik. Od 1995. “prvi potpredsjednik” Međunarodne paneuropske unije, 1999. ponovo izabran na tu dužnost, a 2003. ponovo na dužnost potpredsjednika. U siječnju 1996. organizirao izložbu o povijesti hrvatske kulture u Europskom parlamentu u Strasbourgu, koja je zatim putovala u Pariz, Beč, Kairo, Dresden, Berlin, München, Prag, Bratislavu, Budimpeštu itd.

Od 1992. do 1993. bio je predsjednik Hrvatskoga filozofskoga društva i organizirao sedam znanstvenih skupova , od toga četiri međunarodna, među njima i Dane Frane Petriša koji su postali vodećim redovitim skupom HFD-a.
Od 1994.- 1998. i 1998.-2000. član Nacionalnoga vijeća za visoku naobrazbu.

Od 2004. član Nacionalnoga vijeća za znanost i predsjednik Područnoga vijeća za humanističke znanosti.
1978-1979 proveo na indološkoj specijalizaciji u Bonnu. 1989-1990. proveo godinu i pol u Indiji kao gost docent na na Delhijskom sveučilištu.

1996-1997. g. proveo kao gostujući izvanredni profesor na Sveučilištu Harvard u Odsjeku za sanskrt i indijske studije zahvaljujući Fulbrightovoj stipendiji. Predavao poredbeno-filološki kolegij za doktorande na indologiji, filozofiji, grčkoj filologiji i lingvistici.

Objavio šest knjiga – monografiju Rgvedski himni – Izvori indijske kulture i indoeuropsko nasljeđe (Globus, 1987.), sažeti prijevod Mahabharata (u suradnji s prevoditeljima, filološki obradio skraćeni prijevod velikoga epa; A. Cesarec 1989.), knjigu filozofsko-filoloških ogleda Riječ i mišljenje o bitku u svijetu (Filozofska istraživanja, 1989.), kratak priručnik o Hrvatskoj Sredozemni i srednjoeuropski kulturni krajolici Hrvatske (u suradnji sa stručnjacima za arheologiju, povijest umjetnosti i književnost; HPEU 1996.), knjigu Rgvedske upanišadi s izvornikom i prijevodom, uvodima i analizama (Matica hrvatska 1999.) i priručnik Istočne religije (s M. Jauk-Pinhak i K. Gönc-Moačanin; Katedra za indologiju, FF 2001.), a sudjeluje i u prijevodu Rig-Veda. Das heilige Wissen (s M. Witzelom, T. Gotºom i E. Doyamom; Insel Verlag, Frankfurt a. M. – Leipzig, sv. I 2007.)  te napisao osamdesetak radova iz indologije, filozofije, jezikoslovlja i hrvatskih studija u zemlji i inozemstvu (Lucknow, Ajmer, Torino, Berlin, Washington, Pariz, Sydney…).

Glavna područja rada: vedski studiji, indijski epovi, početci indijske i helenske filozofije, indijsko jezikoslovlje, međunarodni kontekst hrvatske kulture. Glavni prinosi: istraživanja o genezi vedskoga panteona i dijelova vedskoga korpusa, povijesno-filološka analiza slojeva upanišadskih i epskih tekstova, izvori i usporednice u staroj indijskoj i helenskoj filozofiji.

Sudjelovao na nizu svjetskih, međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova s područja indologije, filozofije i jezikoslovlja. Pokrenuo i suorganizira svjetski indološki skup Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Puranas (1994., 1997., 1999., 2002., 2005., 2008., 2011.). Od 2002. glavni urednik Proceedings of the DICSEP, koji uređuje međunarodna redakcija, a objavljuje HAZU.
Član International Association of Sanskrit Studies, American Oriental Society, International Association of Vedic Studies, Hrvatskoga filozofskoga društva, Hrvatskoga društva klasičnih filologa, Hrvatskoga filološkoga društva i dr. društava.

1995. odlikovan od Predsjednika Republike ordenom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića za zasluge u znanosti.

2003. odlikovan godišnjom državnom nagradom za znanost za područje humanističkih znanosti.

Od 1992. član suradnik HAZU. 18. svibnja 2000. izabran za redovitoga člana HAZU. Od 2001. glavni urednik IV. i V. sveska edicije  Hrvatska i Europa.

MISLAV JEŽIĆ – POPIS RADOVA / LIST OF PUBLICATIONS

A) KNJIGE / BOOKS

Aa) Znanstvene i auktorske:

1. Mislav Ježić (1987): Ṛgvedski himni. Izvori indijske kulture i indoeuropsko nasljeđe, Globus, posebna izdanja, Zagreb, str. 9-204 monografija, str. 205-270 komentirani izbor himana, str. 287-341 kazala (izradila Nina Nola), str. 342-343 sadržaj (Predgovor datiran 1981.)

2. Mislav Ježić (1989): Mišljenje i riječ o bitku u svijetu. Filozofsko-filološki ogledi,Biblioteka Filozofska istraživanja 20, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 207 str., str. 209-215 kazala.

3. Mislav Ježić (1999): Ṛgvedske upanišadi: Aitareya i Kaušītaki. Dodatak: Bāškalamantra. Sanskrtski izvornik i hrvatski prijevod. Uvodi, objašnjenja i izvodi, Zagreb, Matica hrvatska, 350 str. (+ 76 str. kazala: izradio K. Krnic)

4. Mislav Ježić (2011): Amaruśataka / Amarukina stotina. Stotina prizora ljuvenih. Uvodna studija, uređenje izdanja teksta i prijepjev s tumačenjima M. J.,  Zagreb, ArTresor naklada, 504 str.

Ab) Stručne i pisane sa suradnicima:

5. Mahābhārata (1989), zamislili, izabrali i preveli s engleskoga: Goran Andrijašević i Slobodan Vlaisavljević; sa sanskrtskim izvornikom usporedio, izradio konkordaniciju s engleskim prijevodom i kritičkim izdanjem sanskrtskoga teksta po pjevanjima, sastavio predgovor, uvod, bilješke i kazalo uz bilješke: Mislav Ježić; August Cesarec, Zagreb, str. 5-17 predgovor i uvod, str. 21-557 prijevod s bilješkama, str. 559-581 kazala.

6. Sredozemni i srednjoeuropski kulturni krajolici Hrvatske / Mediterranean and Central European Cultural Landscapes of Croatia / Les paysages culturels de la Méditerranée et de l’Europe centrale en Croatie / Mediterrane und Mitteleuropäische Kulturlandschaften Kroatiens (1996), gl. urednik Mislav Ježić; str. 7-8 Radoslav Katičić: Predgovor; str. 9-20 Mislav Ježić: Uvod – Slabo poznata europska kultura, Hrvatska kakvu treba otkriti; str. 21-35 Ante Rendić-Miočević: Pretpovijesna razdoblja i antičko (grčko-rimsko) doba na području Hrvatske; 37-59 Radovan Ivančević: Umjetnička baština Hrvatske u kontekstu europske kulturne tradicije; 61-80 Josip Bratulić: Pisana riječ u Hrvatskoj; str. 81-94 Mislav Ježić: Dodatak – Hrvatska, Kratak pregled povijesti; str. 95-102 Kazalo; izdanja na hrv., engl., franc. i njem. jeziku; 129 ilustracija u boji; nakladnik Hrvatska paneuropska unija, Zagreb.

7. Istočne religije (2001), ur. Mislav Ježić; 1. Indijske religije: brahmanizam (Mislav Ježić, str. 9-84), buddhizam i đinizam (Milka Jauk-Pinhak, str. 86-133), literatura (M. Ježić, 135-139), 2. Religije Tibeta, Kine i Japana (Klara Gönc-Moačanin, str. 145-207), 3. Kazalo (Krešimir Krnic, 209-238); Katedra za indologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

8. Rig-Veda. Das heilige Wissen. Erster und zweiter Liederkreis (2007) Aus dem vedischen Sanskrit übersetzt und herausgegeben von Michael Witzel und Toshifumi Gotō unter Mitarbeit von Eijirō Doyama und Mislav Ježić, Verlag der Weltreligionen, Insel Verlag, Frakfurt am Main und Leipzig.

Ac) Glavni urednik:

9. Epics, Khilas and Purāṇas. Proceedings of the Third Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Purāṇas (2005),  ur. Koskikallio, Petteri, gl. urednik Mislav Ježić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb.

10. Parallels and Comparisons. Proceedings of the Fourth Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Purāṇas (2009),  ur. Koskikallio, Petteri, gl. urednik Mislav Ježić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb.

11. Moderna hrvatska kultura. Od preporoda do moderne (XIX. stoljeće), Hrvatska i Europa, sv. IV (2009.), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb.

B) STUDIJE  I  ČLANCI / ARTICLES AND STUDIES

Ba…znanstveni radovi
Bb…stručni radovi

1975.:

b

1. Čitanje klasičnog indijskog teksta (s prijevodom prvoga poglavlja Daṇḍinova romana Daśakumāracarita), Forum 12/1975., str. 1084-1099. (predato redakciji 1973.)

1976.:

a

2. Ṛgvedski blagorijeci u svjetlu žrtve, Književna smotra 26-27/1976., str. 21-46.

1977.:

b

3. Sličnost i razlika između vedskih blagorijeka i helenskog mitskog pjesništva, Latina et Graeca 10/1977., str. 5-14.

4. Ṛgvedski i homerski himni, III kolokvij jugoslavenskih indologa (predano za tisak)

1978.:

a

5. Modalni glagoli i pomoćni glagol unutar hindskog glagolskog sustava, Suvremena lingvistika 17-18/1978., str. 23-35.

6. Some Thoughts Comparing Ṛgvedic and Hellenic Myths, Indologica Taurinensia, Vol. VI/1978, Torino, str. 155-167.

7. Ṛgvedski blagorijeci i baština Europe, Zbornik Trećeg programa Radio Zagreba 2/proljeće-ljeto 1978., str. 209-237.

8. Parmenid: O prirodi (uvod, prijevod, rasprava), Latina et Graeca 12/1978., str. 41-57.

b

9. Izbor pjesama iz Amaruove stotine, Književna smotra 30/1978., str. 59-64.

1979.:

a

10. The First Yoga Layer in the Bhagavadgītā, Felicitation Volume in Honour of Prof. Ludwik Sternbach, Akhila Bhāratīya Sanskrit Parishad, Lucknow 1979, Vol. I, str. 545-557.

1981.:

b

11. Rabīndranāth Ṭhākur i njegovi filozofski nazori (povodom 120. obljetnice rođenja), Oko, br. 238, 14. V 1981., str. 6 i 8; nepotpuno još u: Tagore i svet, priređivač i redaktor Radoslav Josimović, Gradska biblioteka “Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin 1982., str. 136-141.

12. Ṛksaṃhitā kao organon za očitavanje povijesti najstarije helenske poezije, IV kolokvij jugoslavenskih indologa (predano za tisak).

1982.:

a

13. Razlog i basma (Logos i brahman), Latina et Graeca 21/1982., str. 9-18.

1983.:

a

14. The Ṛgvedic Mantras as Clues to Understanding a Preepic Poetical Technique and Patterns of Thought in Hellenic Mythological Poetry, Maharshi Dayānanda Nirvāṇa Centenary Commemoration Volume, Paropkarinī Sabhā, Ajmer 1983., str. 237-247.

15. Buddhistička “držanja koja ne valja napustiti” (aparihānīyā dharmā), (s prijevodom iz Mahāparinirvāṇasūtre, skr., i Mahāparinibbānasutte, pāli), Književna smotra 50/1983., str. 73-85.

1984.:

a

16. Raznolikost jezičnih ustroja i jezično poimanje svijeta (Herder, Humboldt, Sapir, Whorf), Filozofska istraživanja 10/1984., str. 373-395. (izvorni članak UDK 130.2:140.8)

b

17. Suvremeni život u ṛgvedskim himnima (s prijevodima), Književna smotra 53/1984., str. 44-48.

18. Himni najstarijim ṛgvedskim božanstvima (s prijevodima), Književna smotra 54-55/1984., str. 148-152.

19. Amaruka, 100 pjesnika svijeta, sastavio A. Šoljan, Mladost, Zagreb, str. 108-110, prijevodi 112-113.

20. Vede i epovi, razgovor s Mislavom Ježićem vodila Radmila Gikić, Kulture Istoka 1-2, Beograd – Gornji Milanovac, juni-septembar 1984., str. 90-91.

21. Povijesne veze između naroda Jugoslavije i Indije, Naše teme 10/1984., str. 2061-2079.

1986.:

a

22. Textual Layers of the Bhagavadgītā as Traces of Indian Cultural History, Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients 18, Akademie Verlag, Berlin 1986, str. 628-638.

23. O nazivlju u Yogasūtrama (yoga, nirodha, vṛtti, pravṛtti, nivṛtti, kleśa, duḥkha), Kulture Istoka 9, juli-septembar 1986., str. 15-19.

24. O Descartesovu utemeljenju filozofije, Godišnjak za povijest filozofije, god. 4, 4/1986., Zagreb, Institut za povijest filozofije, str. 88-127. (izvorni znanstveni tekst UDK 1/091/Descartes) (dovršeno 1977.)

1987.:

a

25. O prijevodima Aristotela u nas (pregled cjelovitih prijevoda, tipovi prijevoda, kulturnopovijesne opaske), Godišnjak za povijest filozofije 5/1987., str. 285-308. (izvorni znanstveni tekst UDK 058-19)

26. Jezik i izraz indijskoga izvornika i njegova prijevoda, Književna smotra 63-64/1987., str. 77-80.

x. O odnosu između etimologije i kontekstualne semantičke analize u vedološkoj i poredbenoj interpretaciji vedskoga teksta (s primjerima), Znanstveni skup JAZU o etimologiji 4-5. lipnja 1987., 17 + 5 kartica (predano u tisak, v. 1993.)

b

27. Klasično obrazovanje očima indologa, zbornik radova: Klasična gimnazija u Zagrebu (1607-1987.), Zagreb 1987., str. 70-71.

1988.:

a

28. The Transfer of Divine Attributes in the Ṛksaṃhitā, The Journal of Indo-European Studies, Washington, Vol. 16/Nos 1 & 2, Spring/Summer 1988, str. 127-152. Objavljeno i u: Indologica Taurinensia, Vol. XV-XVI, 1989-1990, str. 145-175.

29. Jezični sustav i kulturni kontekst u Sintaksi Radoslava Katičića, Jezik 1-2/1988., str. 18-48. (UDK 8012.56:808.62, stručni članak)

b

30. Ṛgvedski himni kao svedočanstvo ljudskog duha (Razgovor vodila Radmila Gikić), Književna reč 319/10. IV 1988., str. 14. (Razgovori Vede i epovi i Ṛgvedski himni kao svedočanstvo ljudskog duha objavljeni su ponovo pod naslovom Vede i epovi u knjizi Radmile Gikić Razgovori o Indiji, Biblioteka Revija, “Božidar Maslarić”, Osijek 1989., str. 264-276.)

1989.:

a

31. Mislav Ježić – Damir Horga: Artikulacijski i akustički opis fonološkog sustava staroindoarijskoga, Govor, Zagreb,  god. VI, 1/1989., str. 1-42. (UDK 801:003, originalni znanstveni rad)

b

32. Primjer odnosa između jezika i kulture: samskṛta i saṃskṛti, Jazikot i kulturata, Zbornik na trudovi od Konferencijata održana vo Ohrid od 27 do 29 maj 1988 godina, Sojuz na društvata za primeneta lingvistika na Makedonija, Skopje 1989., str. 32-37.

33. Pjesnički govor ṛgvedskih blagorjeka, Književna smotra 73-76/1989., str. 47-50.

34. Cultural Ties Between India and Yugoslavia, 5 str. , Byword, New Delhi 1989.

1990.:

a

35. Jezik i izraz indijskoga izvornika i njegova prijevoda. Prilog: Izbor iz Amaruśatake (dijelom sadržano pod br. 9 i 26), Zbornik radova Iz indijske predaje i filologije, JAZU, Zagreb 1990., str. 13-40.

36. Primjer odnosa između jezika i kulture: samskṛta i saṃskṛti, (dulja i razrađenija verzija rada pod br. 32. Razvoj staroindoarijskoga književnoga jezika i mijena staroindoarijskoga u srednje i nove indoarijske jezike), Suvremena lingvistika 29-30, str. 29-40.

b

37. Kultura i grad, Zbornik radova Teologija grada, Biblioteka “Majka”, knj. 5, Zagreb 1990., str. 49-61.

1991.:

b

38. Vedski hvalopjevi Vremenu, (himni Kāli u Atharvasaṃhiti), Zrcalo, Časopis za poeziju, Zagreb, 1/1991., str. 93-100.

1992.:

a

39. Parmenid i Uddālaka. O prvim svjedočanstvima ontologije u Helladi i Indiji, Filozofska istraživanja 45, god 12, 2/1992., str. 519-529.  Engleska verzija (s bibliografijom): Parmenides and Uddālaka. The Upanishads and the Presocratics: The Problem of Understanding the Origins of Different Traditions, Synthesis philosophica 14, vol. 7, fasc. 2, 2/1992., str. 427-440. (v. i 1993.)

40. Čedomil Veljačić, začetnik poredbene filozofije u Hrvatskoj, Filozofska istraživanja 47, god. 12, 4/1992., str. 997-1005.

41. Nješto primjera dovitljivosti Pāṇinijeve pri slovničkome opisu, Suvremena lingvistika 34, god. 18, 2/1992., str. 103-118.

b

42. Nešto razmišljanja o regionalizmu u Hrvatskoj i u Europi, Društvena istraživanja, I. god., br. 1, str. 13-24.

43. Kulturni temelji Europe, KIC 9. listopada 1992., Slobodna Dalmacija 4. prosinca 1992, str. 26.

44. Pojmovi duhovne obnove i religijske kulture, zbornik Vjeronauk u duhovnoj obnovi Republike Hrvatske, ur. dr. Stipe Nimac, Split 1992., str. 45-50.

1993.:

a

45. Teološka interpretacija sāṃkhye i yoge u Bhagavadgīti, referat na simpoziju Filozofija i teologija MH i FTI u Zagrebu 12.-13. studenoga 1992., Filozofija i teologija, Zbornik radova, Školska knjiga – Matica hrvatska, Zagreb 1993., str. 93-98.

46. Vedski model svijeta, Filozofska istraživanja 50, god. 13, 3/1993., str. 599-608.

x. Parmenides and Uddālaka. The Upanishads and the Presocratics: The Question of Understanding the Origin of Different Traditions, Actes du colloque de Céret Europe – Inde – Postmodernité, 15-22 septembre 1991, Noël Blandin, Collection Le Diwan occidental/oriental, Paris 1993, str. 93-102. (prethodna kraća verzija rada pod br. 39, 1992)

47. O odnosu između etimologije i kontekstualne semantičke analize u vedološkoj i poredbenoj interpretaciji vedskoga teksta (s primjerima), Etimologija, Razred za filološke znanosti HAZU, Zagreb 1993., str. 57-71. (v. x, 1987a)

b

48. Nova izdanja prijevoda Aristotela i njihov tipološki značaj, referat na simpoziju HFD-a u Zagrebu 22.-24. listopada 1992., Filozofska istraživanja 49, god. 13, 2/1993., 475-480.

49. Priča o riječima: yoga i mokša, Rival, časopis za književnost, Rijeka, gpd- VI, 1-2/1993., str. 98-99.

1994.:

a

50. Dva srednjoeuropska pristupa Europi: Stjepan Radić 1905. i Richard von Coudenhove-Kalergi 1923., referat sa simpozija Philosophie im Mitteleuropa u Dubrovniku 28. 4. – 1. 5. 1994., Filozofska istraživanja 55, god. 14, 4/1994., str. 701-714. Njemačka verzija: Zwei mitteleuropäische Auffassungen Europas: Stjepan Radić 1905 und Richard von Coudenhove-Kalergi 1923, Synthesis philosophica 18, Zagreb, vol. 9, 2/1994., str. 319-334.

b

51. Sūkte Mitri i Varuṇi ili blagorjeci Miru i Roti, Književna smotra 91, god. 26, 1994., str. 125-128.

1995.:

a

52. Verständnisprobleme der Geschichte Kroatiens im 20. Jahrhundert, u knjizi: Opfer, Täter, Tatenlose. Die Aggression gegen Kroatien und Bosnien-Herzegowina und das Versagen des Westens, hrsg. Andreas Raab, Gerhard Hess Verlag, Ulm/Kisslegg 1995., str. 23-38.

53. Pojam praštanja u brahmanizmu i kršćanstvu, u: Zbornik radova sa znanstvenog simpozija Praštanje, ur. Bože Vuleta, Split – Sinj 1995., str. 115-128.

b

x. Nešto kulturoloških razmišljanja o regionalizmu u Hrvatskoj i Europi, u: Regionalizam kao europski izazov, prir. A. Milardović, Panliber, Osijek 1995., str. 50-65. (v. br. 42)

54. Die kroatische Sprache, u: Bulletin Nr. 10/1995 (24), Botschaft der Republik Kroatien, Bern, str. 18-20.

55. Nastavni predmet Etika, u: Etika. Predavanja sa seminara za nastavnike Etike održanog 7.-9. rujna 1995., ur. Nataša Vulić, Ministarstvo prosvjete i športa RH, Zagreb, listopad 1995., str. 5-25.

1996.:

a

56. Transliteracija i transkripcija za neeuropska imena: izvori i način prijenosa u hrvatski jezik, u: Znanstveni skup Normizacija osobnih imena u knjižničarstvu i leksikografiji, Zagreb 15. i 16. svibnja 1996., Zbornik radova, ur. Dorica Blažević, Zagreb, Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1996., str. 53-74.

1997.:

a

57. Put u nebo u Kaušītaki-upanišadi I – Staroindijske usporednice nekim temama u helenskoj kulturi, Zbornik Klasične gimnazije u Zagrebu 1607-1997, gl. ur. Maja Freundlich, Potencijal d.o.o., Zagreb, svibanj 1997., str. 232-237.

58. Problems of Understanding the XXth Century History of Croatia, Proceedings of the Conference Croatia and Croatians: Myths and Reality, October 15-16, 1993, Macquarie University, Sydney, Croatian Studies Review – Journal and Bulletin of the Croatian Studies Centre, 1997, Sydney, Macquarie University Printery, Macquarie Lighthouse Press, str. 3-14.

b

59. Kronika znanstvenoga skupa “Znanstveni i književni rad Slavka Ježića”, u: Zbornik o Slavku Ježiću, gl. ur. Tihomil Maštrović, ur. Stipe Botica, Zagreb 1997., str. 220-231.

III. Radovi objavljeni poslije izbora u zvanje redovitoga profesora:

1998.

b

60. In memoriam: Čedomil Veljačić (Zagreb 18. 6. 1915. – San Francisco 28. 12. 1997.), Filozofska istraživanja 68, god. 18, sv. 1/1998., str. 235-245.

61. The Role of Culture, Leisure and Travel in European History, zbornik Leisure, Culture and Tourism in Europe. The Challenge for Reconstruction and Modernization in Communities, ur. Wolfgang Nahrstedt and Tonka Pančić, ELRA, IFKA e. V. Bielefeld, str. 9-13.

1999.

b

62. Sažetci, u: Composing a Tradition: Concepts, Techniques and Relationships. Proceedings of the First Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Purāṇas, August 1997, ur. Mary Brockington i Peter Schreiner,  glavni urednik Radoslav Katičić, Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, str. 317-349.

2000.

a

63. Īśā-upanišad, u: Trava od srca. Hrvatske Indije II. Zbornik u čast Radoslavu Katičiću, Sekcija za orijentalistiku Hrvatskoga filološkog društva i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2000., str. 89-111.

2002.

a

64. The Bāṣkalamantra-Upaniṣad and the Bhagavadgītā, u: Stages and Transitions: temporal and historical frameworks in epic and purāṇic literature. Proceedings of the Second Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Purāṇas, ur. Brockington, Mary, Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2002., 35-54.

b

65. Sažetci u: Stages and Transitions: temporal and historical frameworks in epic and purāṇic literature. Proceedings of the Second Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Purāṇas, ur. Brockington, Mary, Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2002., 397-407.

66. Kao urednik za istočne religije, slavensku, baltičku, germansku i keltsku religiju u knjizi Opći religijski leksikon, Leksikografski zavod Miroslav Krleža (gl. ur. A. Rebić), napisao 3900 redaka natuknica i članaka, a stručno pregledao preko 8000 redaka suradnika.

67. Richard von Coudenhove-Kalergi i njegovo djelo. Predgovor, u: Richard von Coudenhove-Kalergi: Totalitarna država – potpuni čovjek, Hrvatska paneuropska unija, Požega, 9-28.

68. Problems in reporting on the Humanities – Croatian experiences, u. Znanost i javnost. Public Understanding of Science, ur. Blanka Jergović, Izvori, Zagreb 2002, 103-110

2003.

a

69. Pavao Vuk-Pavlović kao učitelj Čedomila Veljačića, u: Pavao Vuk-Pavlović. Život i djelo, ur. Barišić, Pavo, Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2003.,  31-42  (znanstveni članak)

70. O hrvatskoj kulturi u europskim koordinatama, u: Nova prisutnost. Časopis za intelektualna i duhovna pitanja, br. I/1, proljeće-ljeto 2003, 45-59.

b

71. Dalaj-lama u Hrvatskoj 6.-9. srpnja 2002. / Dalai Lama in Croatia 6th -9th July 2002, dvojezična foto-kronika i govori, ur. M. Ježić, Hrvatska paneuropska unija., 2003.

2005.

a

72. Uvod v upaniṣade: miselna in duhovna vsebina. Ontologija, teologija, kozmologija, psihologija, u: Škof, Lenart, Besede vedske Indije. S prevodom in komentarjem upanisad Bele Yajurvede, Nova revija, Ljubljana 2005., 243-263 (znanstvena studija)

73. Can a Monkey Play a Bitch? Hanumant and Saramā, u: Epics, Khilas and Purānas. Proceedings of the Third Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Purānas, ur. Koskikallio, Petteri, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2005., 255-293 (znanstveni članak, međunarodna recenzija)

b

74. Epics, Khilas and Purānas. Proceedings of the Third Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Purānas, ur. Koskikallio, Petteri, gl. urednik Mislav Ježić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2005; Preface by the General Editor, XI-XXIII.

75. Epics, Khilas and Purānas. Proceedings of the Third Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Purānas, ur. Koskikallio, Petteri, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2005; sažetci, 663-679.

76. Hrvatsko kulturno nasljeđe u europskome kontekstu, u: Nacionalni i kulturni identitet Hrvatske i članstvo u Europskoj uniji. Od Rimskoga Carstva do Europske unije, Europski pokret Split, Split 2005, 35-52.

77. Richard von Coudenhove-Kalergi: život, rad i paneuropska zamisao, u: Richard von Coudenhove-Kalergi, Pan-Europa, Hrvatska paneuropska unija, Zagreb 2005, 5-34.

78. Proslov, u: Stephan Baier – Eva Demmerle: Otto von Habsburg. Životopis, Hrvatska paneuropska unija, Zagreb 2005, 13-15.

79. Uz 75. obljetnicu života akademika Radoslava Katičića, u: Obavijesti HAD-a, god. XXXII, br. 2, Hrvatsko arheološko društvo, Zagreb, svibanj-rujan 2005, 116-121.

2006.

80. Indoeuropska pozadina Perunova kulta, u: Mošćenički zbornik, g. 3. br. 3, izd. Katedra čakavskog sabora općine Mošćenička Draga, Pravni fakultet u Rijeci, g. ur. B. Pavišić, gost ur. T. Vinšćak, str. 53-62.

2007.

a

81. Rig-Veda – Das heilige Wissen. Erster und zweiter Liederkreis, übers. und herausg. von Michael Witzel, Toshifumi Goto, Eijiro Doyama, Mislav Ježić, Verlag der Weltreligionen, Insel Verlag / Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main und Leipzig (M. J.: prijevod i tumačenje himana II 1-34).

b

82. Obitelj u svijetlu svjetonazorskih vidika, u: Obitelj, utočište čovjeka – budućnost Europe, ur. Marijan Pavan, Hrvatska paneuropska unija, Ogranak Karlovac.

xx. Р. Ф. K.-Калерги: Живот, работa и паневропскиот проект, u: Рихард фон Kуденхове-Калерги: Паневропа, Паневропска униjа на Македониjа, Скопjе, 15-46 (v. br. 77).

2008.

a

83. The Relationship between the Bhagavadgītā and the Vedic Upaniṣads: Parallels and relative chronology, u: Papers f the 12th World Sanskrit Conference held in Helsinki, Finland, 13-18 July, 2003, vol. 2: Epic Undertakings, ed. by Robert P. Goldman & Muneo Tokunaga. Delhi, Motilal Banarsidass, str. 215-282.

b

84. Svjetonazori i etički pristupi, u: Etika u primjeni i razvoju tehničkih znanosti, ur. Marijan Bošnjak, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, Zagreb, 13-21; World Views and Ethical Approaches, in: Ethics in the Application and Development of Engineering sciences, 13-21.

2009.

a

85. The Relationship between the Bhagavadgītā and the Vedic Upaniṣads: Parallels and relative chronology, u: Papers f the 12th World Sanskrit Conference held in Helsinki, Finland, 13-18 July, 2003, vol. 2: Epic Undertakings, ed. by Robert P. Goldman & Muneo Tokunaga. Delhi, Motilal Banarsidass, str. 215-282.

86. The Triṣṭubh Hymn in the Bhagavadgītā, u: Parallels and Comparisons. Proceedings of the Fourth Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Purānas, ur. Koskikallio, Petteri, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2009., 31-66.

b

87. Preface by the General Editor, u: Parallels and Comparisons. Proceedings of the Third Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Purānas, ur. Koskikallio, Petteri, gl. urednik Mislav Ježić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2009., str. IX-XVIII.

88. Sažetci na hrvatskome, u: Parallels and Comparisons. Proceedings of the Third Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Purānas, ur. Koskikallio, Petteri, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2009, 519-533.

89. Proslov glavnoga urednika, Moderna hrvatska kultura. Od preporoda do moderne (XIX. stoljeće), Hrvatska i Europa, sv. IV (2009.), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, IX-XXIV.

90. Položaj hrvatskoga jezika (III.), Jezik, 2009, br. 3, 87-92.

2010.
a
91. To Be Liberated while Still Alive or to Die in Order to be liberated – in the Jñāna, Karma and Bhakti Yoga of the Bhagavadgītā – According to Different Text Layers, u: Release from Life – Release in Life. Indian Perspectives on Individual Liberation, ur. Andreas Bigger, Rita Krajnc, Annemarie Mertens, Markus Schüpbach & Heinz Werner Wessler; Peter Lang, Bern-Berlin-Bruxelles-Frankfurt am Main-New York-Oxford, Wien, 87-110.
92. Cakre kao pojam tantričke yoge, u: Crkva i medicina pred izazovom alternativnih iscjeliteljskih tehnika. Zbornik radova interdisciplinarnog znanstvenog simpozija, Zagreb 13.-15. studenoga 2009., ur. Josip Blažević, Veritas, Zagreb, 202-217.
93. Les études indiennes en Croatie: histoire, présent, projets, résultats, publications, u : Bulletin d’ Études Indiennes, ed. Nalini Balbir, Paris, Association Française pour les Études Indiennes, 2008-2009: No 26-27, 19-31.
2011
a
94. Kṛṣṇa podiže goru Govardhanu : Pobjeđuje li to Veles Peruna u indijskoj predaji ? – u : Studia mythologica Slavica. Supplementa. Supplementum 4 : Perunovo koplje, ur. Andrej Pleterski, Tomo Vinšćak, Ljubljana, 99-107.
b
95. Rabindranāth Ṭhākur – Rabindranath Tagore, u: Tagore – svijet – Hrvatska / Tagore – World – Croatia (1861-1926-2011), ur. Marijana Janjić, Zagreb, Lotos – Udruga za promicanje indijske kulturne baštine, 20-27.
x. Rabindranāth Ṭhākur and His Philosophical Outlook – Rabindranāth Ṭhākur i njegovi filozofski nazori, u: Tagore – svijet – Hrvatska / Tagore – World – Croatia (1861-1926-2011), ur. Marijana Janjić, Zagreb, Lotos – Udruga za promicanje indijske kulturne baštine, 110-129. (v. br. 11)
96. Kršćanstvo i indijske religije, u: Nova prisutnost  9 / 2011, br. 1, Zagreb, 207-211.
2012
a
97. Hrvatska indologija: povijest i sadašnjost: projekti, prinosi i publikacije, Književna smotra, posebni broj: Pola stoljeća hrvatske indologije, god. XLIV / 2012, broj 166 (4), 5-16.

98. Dareijev veliki natpis u *Bagastāni (grč. Βαγίστανον, ar. Behistūn, nperz.

Bīstūn). Povijesni i jezikoslovni uvod, prijevod i tumačenja, Književna smotra, god. XLIV / 2012, broj 166 (4), 133-164.

99. Aśokini natpisi na stijeni: 14 proglasa (Shāhbāzgarhī, Mānsehrā, Kālsī, Girnār, Sopārā, Dhaulī, Jaugaḍa, Eṛṛaguḍi, Sannati). Povijesni uvod, prijevod i tumačenja, Književna smotra, god. XLIV / 2012, broj 166 (4), 165-182.

b

100. Filozofija vedānte (Ivan Andrijanić, Filozofija vedānte, Zagreb 2012.), prikaz, Književna smotra, god. XLIV / 2012, broj 166 (4), 183-188.

101.Susret s hinduizmom u svjetlu koncilske izjave Nostra Aetate, 25 godina duha Asiza, ur. Josip Blažević, Hrvatska provincija svetog Jeronima, Centar “Hrvatski Areopag”, Franjevački institut za kulturu mira, Zagreb – Split, 191-202.

102. Hrvatski jezik na pragu Europske unije, Kolo, Zagreb, MH, god. XXII, br. 5-6, 99-106.

2013

a

103. Božice u vedskim hvalopjevima: Zemlja, Rijeka, Zora i Riječ i slavenske usporednice, u: Kult Velike Majke i štovanje Majke Božje, Ethnologica Dalmatica, vol. 19, Split 2012. (tiskano u kolovozu 2013.), 21-47.

b

104. Slavko Ježić, znalac francuske i hrvatske književnosti, Slavko Ježić, romanist i kroatist, prevoditelj, intendant kazališta, sveučilišni profesor, ur. Irena Stopfer, Zagreb, FF press, 98-118.

105. Naše pravopisne dvojbe često su tek naši psihički problemi, Bitka za pravopis, ur. Tomislav Čadež, Zagreb, Jutarnji list, 102-116.

106. Ivan Meštrović kod Rodina, Hrvatska revija br. 2 / 2013., Zagreb, Matica hrvatska, 60-65.

2014.

a

107. Filozofija, mišljenje, kultura i jezik – neka opća razmatranja, Filologija 60 / 2013., Zagreb, HAZU, 31-48.

b

108. Međunarodno priznanje hrvatskoga jezika, Kolo 6 / 2013., Zagreb, MH, 103-111.

109. Značenje studija religijskih znanosti danas, Obnovljeni život 1 / 2014. (vol. 69), Zagreb, FTI DI, 114-118.

110. The Idea of the University (Introduction), Synthesis Philosophica 55-56 / 2013 (vol. 28 fasc. 1-2 pp. 1-298), Zagreb, Croatian Philosophical Society (HFD), 3-6.

111. U službi općega dobra u Hrvatskoj, Europi i svijetu (KRAK 3. 10. 2013.), Nova prisutnost 12 / 2014, 1, 157-161.

 

Predano u tisak:

a

X. The Kauṣītaki-Upaniṣad: The development of the text and its final redaction (Edinburgh, World Sanskrit Conference 13, July 10-14, 2006), u svesku o Vedama, ur. Joel Brereton & Theodor Proferes, Motilal Banarsidass, Delhi. 31 kartica.

X. Īśā-Upaniṣad: History of the text in the light of the Upaniṣadic parallels (Austin, Texas, 4th International Vedic Workshop, May 24-27, 2007), University of Texas, 22 kartice.

X. Rāmāyaṇa and Dasarathajātaka, u: Proceedings of the Fifth Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Purānas, ur. Koskikallio, Petteri, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 60 kartica.

X. Some Aspects of the Poetic Technique of Vedic Kavis: Do the compositional structures and lexical or phonetic features i of Vedic hymns reveal complementary information on their content?, u Proceedings of the Sixth International Vedic Workshop, ur. Shrikant Bahulkar & Michael Witzel, Kozhikode, January 7-11, 2014.

X. Filozofijske svečanosti profesora Despota (MH, 09.11.2012., 14 kartica)

X. Kulturne perspektive i znanstvena metodologija, (skup HFD-a: Integrativna etika i nova paradigma znanja, 28.-30. 11. 2013.) u: Filozofska istraživanja 2014.