AZIJSKO KAZALIŠTE

Naziv kolegija:   AZIJSKO KAZALIŠTE

Nastavnica: Klara Gönc Moačanin

ECTS bodovi: 2
Jezik: hrvatski
Trajanje: dva semestra (zimski i ljetni semestar)
Status: izborni kolegij za studente 2.-4. godine preddiplomskog studija indologije i za zainteresirane studente drugih studijskih grupa
Oblik nastave: dva sata predavanja tjedno
Cilj kolegija: Upoznavanje studenata s bogatom kazališnom tradicijom Istoka s posebnim osvrtom na klasične kazališne oblike (indijska nāṭya i japanski ), na popularnu Pekinšku operu te na oblike wayanga ili kazališta sjena / lutaka u JI Aziji. Važna tema jest i recepcija azijskog kazališta na Zapadu.
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij donosi bogatu nadopunu znanja o kazališnoj tradiciji i kulturi Azije.
Korištene metode: predavanja uz prikazivanje DVD pojedinih kazališnih oblika.

Sadržaj kolegija

I semestar (zimski semestar)
1.tjedan: Kratki uvod u kulturnu povijest Indije (povijest, religije, jezici, književnost, umjetnost.) Kazališna tradicija Indije > pregled – klasično indijsko kazalište (nāṭya); obredno-pobožni i pučki kazališni oblici; tradicionalne plesne drame; klasični solo-plesovi; moderno kazalište
2.tjedan: Nāṭya – definicija, nāṭya kao dio kāvye ili klasične indijske književnosti; Nāṭyaśāstra  ili teatrološki kompendij klasičnog indijskog kazališta i njezin sadržaj
3.tjedan: autori nāṭye; gluma (abhinaya); estetski cilj (rasa)
4.tjedan: Nāṭya i Zapad; Nāṭya u HNK
5.tjedan:Pismena provjera znanja
6.tjedan: Kūṭṭiyāṭṭam; Kathakali
7.tjedan: Kathakali; Grotowski i indijska tradicija
8.tjedan: Kratki uvod u kulturnu povijest Japana (povijest, religije, književnost, umjetnost); Kazališna tradicija Japana > povijesni pregled: kagura, gigaku, bugaku, n, kabuki, bunraku, moderno kazalište
9.tjedan: Kagura – sveti šintoistički ples
10.tjedan: pismena provjera znanja
11.tjedan: – klasično japansko kazalište; Zeami; estetski cilj yūgen
12. tjedan:– struktura i izvedbena obilježja -a, pozornica, glumci
13. tjedan: – izvedba
14.tjedan: Kabuki (komercijalno kazalište od 17. st.);
15.tjedan: Pismena provjera znanja

II semestar (ljetni semestar)

1. tjedan: Bunraku (stariji naziv joruri; lutkarsko kazalište od 17. st.); Moderno kazalište (shinpa, shingeki,
2. tjedan: utjecaj japanskog kazališta na  japanski film;  Zapad i japansko kazalište (Fenollosa, Pound, Yeats, etc.)
3. tjedan: Kratki uvod u kulturnu povijest Kine (povijest, religije, književnost, umjetnost)
Povijesni pregled kineskih kazališnih oblika
4.tjedan: Zaju drame iz razdoblja Yüan (1279-1368); Susret Zapada s kineskom kazališnom tradicijom preko drama iz toga razdoblja
5.tjedan: pismena provjera znanja
6 .tjedan: Pekinška opera (jingxi)
7 .tjedan: Pekinška opera (jingxi)
8. tjedan: B. Brecht i njegov susret s kineskim kazalištem; Suvremeno kinesko kazalište; Problem recepcije istočne kazališne tradicije na Zapadu (Indija, Japan, Kina)
9.tjedan: Kratki uvod u kulturnu povijest JI Azije (povijest, religije, jezici, književnost, umjetnost) Indonezija > tradicionalni kazališni oblici
10.tjedan: Pismena provjera znanja
11.tjedan: Indonezija > tradicionalni kazališni oblici
12.tjedan: Indonezija > tradicionalni kazališni oblici
13. tjedan: A. Artaud i balijsko kazalište
14. tjedan: : Burma, Kambodža, Laos, Malezija, Filipini, Tajland, Vijetnam
15. tjedan: Pismena provjera znanja

Napomena: Promjena u zadanoj literaturi je uvijek moguća uslijed nabave nove literature.

Literatura:

Obavezna literatura:

Oriental Theatres u The Oxford Illustrated History of Theatre, ed.by J.R.Brown, Oxford University Press, Oxford, 1997., str.447-498.
The Oxford Companion to the Theatre, ed. by P.Hartnoll, 2.ed., Oxford University Press, 1997. (*China* India *Japan)
Wickham, G.: A History of the Theatre, Phaidon, London, 1992., str.21-30: Oriental Drama and Theatre: Origins, Experiment and Development.

Indija
Gönc Moačanin, K.: Indijska drama u Hrvatskom narodnom kazalištu u Sahṛdaya: književno putovanje sa srcem u Indiju, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 1996., str.73-85.
Gönc Moačanin, K.: Klasično indijsko kazalište uSahṛdaya: književno putovanje sa srcem u Indiju, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 1996., str.49-59.
Japan
Keene, D.: Introduction – The Conventions of the No Drama  u Twenty Plays of the No Theatre, ed.by D.Keene, Columbia University, New York, 1970., str.1-15.
Zeami: The One Mind Linking All Powers & On Attaining the Stage of Yugen u Anthology of Japanese Literature : from the earliest era to the mid-nineteenth century, compiled and edited by D.Keene, Grove Press, New York, 1960., str.258-262.

Dopunska literatura:
Bowers, F.: Theatre in the East: A Survey of Asian Dance and Drama, Thomas Nelson&Sons, New York, 1956.
Brandon, J.R: Theatre in Southeast Asia, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1974.
The Cambridge Guide to World Theatre, ed. by M.Banham, Cambridge University Press, Cambridge, 1988. (*China*India*Indonesia*Japan)
Gönc Moačanin, K.: Estetika rase i klasično indijsko kazalište uSahṛdaya: književno putovanje sa srcem u Indiju, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 1996.
Gönc Moačanin, K.: Izvedbena obilježja klasičnih kazališnih oblika: grčka tragedija – indijska nāṭya – japanski nō, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2002.
Kulenović, T.: Pozorište Azije, Centar za kulturnu djelatnost, Zagreb, 1983.
Kulenović, T.: Teorijske osnove modernog evropskog i klasičnog azijskog pozorišta, Svjetlost, Sarajevo, 1975.

Način polaganja ispita: pismena provjera znanja i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Od studenata se očekuje redovito pohađanje nastave i aktivna uključenost koja se treba izraziti aktivnim sudjelovanjem u nastavi putem postavljanja pitanja o temi predavanja.